AM-ONU

0

EXECUCIÓ

Bombes magnètiques monobloc desproveïdes d’estopada i segell mecànic, el que la fa molt adequada per a l'elevació de líquids agressius.

CARACTERÍSTIQUES

El principi de funcionament de les bombes d'arrossegament magnètic sèrie AM-ONU és que la transmissió s’efectua a través de l'atracció de dos imants permanents concèntrics, i compensats. El que assegura, a través del polipropilè, un aïllament total del líquid a bombar del motor i de l'exterior.

Totes les parts en contacte amb el líquid estan construïdes en polipropilè o PVDF. Excepte els casquets que són de rulon / grafit, i les tòriques de vitó. Eix i volanderes de ceràmica.

Motor: Motor monofàsic 200 V.asíncrono i de ventilació externa, amb relé tèrmic. Protecció IP-44, aïllament classe F a 2.850 rpm
No s'ha de començar a bombar si abans no s'ha omplert el cos de la bomba.
Per a una millor utilització de la bomba han de conèixer la composició química del fluid a bombar, la seva concentració, temperatura, pes específic i viscositat.

APLICACIONS

Indispensables en el bombament d'àcids febles, líquids corrosius, tractaments de superfícies, màquines vending, aquaris, instal·lacions de laboratori, solucions de revelat fotogràfic, àlcalis, aigua salada, etc.

NO HA DE TREBALLAR EN SEC / / NO RECOMANABLE PER LÍQUIDS AMB PARTÍCULES.

LÍMITS D'OCUPACIÓ

Cabal màxim: 6.5 m3/hora
Alçada màxima: 8,5 m.c.a.
Temperatura màxima: 70 º C.
Viscositat màxima: 30 cps
Densitat màxima: 1,3
Temperatura ambient: de 0 a 40 º C.
El bombament de líquids amb petites partícules en suspensió escurça la vida de la bomba.
Ha de treballar sempre en càrrega.
No utilitzar vàlvula de peu.
Disposem de dipòsits de 1" per convertir-la en acte aspirant.